Regulamin

  Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Zakład Zegarmistrzowski Małgorzata Gawrych Pietrzak z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Jana III Sobieskiego nr 22, numery ewidencyjne NIP: 734-177-28-07, REGON: 491895705 oraz e-mail: sklep@mgpietrzak.com, za pośrednictwem sklepu internetowego mgpietrzak.com  (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie www.mgpietrzak.com oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w artykule 2 ust. 5.

§1 Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. DOSTAWA – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 5. DOSTAWCA – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
 6. a) firmę kurierską; InPost paczkomaty, InPost kurier.
 1. HASŁO – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. KLIENT –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
 10. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez użytkownika konta w sklepie internetowym www.mgpietrzak.com
 11. SPRZEDAWCA – oznacza Zakład Zegarmistrzowski Małgorzata Gawrych Pietrzak z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Jana III Sobieskiego nr 22, numery ewidencyjne NIP: 734-177-28-07, REGON: 491895705.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego.
 13. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Klienta podczas finalizacji zamówienia w sklepie internetowym.
 14. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, oferowana przez sklep internetowy, wybrana i akceptowana przez kupującego.
 15. DOKUMENT PŁATNOŚCI – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wyboru Klienta
 16. ZAŁĄCZNIKI – informacja od prawie do odstąpienia od umowy, formularz odstąpienia od umowy.
 17. KOSZYK – funkcjonalność na stronie internetowej w której określone są produkty dodane bezpośrednio przez Klienta w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 18. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres wskazany przez sprzedawcę do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji
 19. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – funkcjonalność sklepu internetowego umożliwiająca kupującemu złożenie zamówienia.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. Do korzystania z mgpietrzak.com konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego mgpietrzak.com, w tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Informacje dotyczące Sklepu internetowego, wszystkich produktów oraz usług z nim związanych można uzyskać:
  1. dzwoniąc pod numer telefonu: +48 691 381 790, +48 795 828 848, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)
  2. drogą mailową: sklep@mgpietrzak.com
  3. wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL https://www.mgpietrzak.com
 5. Warunkiem skorzystania z usług Sklepu internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad. Użytkownik ma obowiązek zapoznanie z treścią Regulaminu, przed podjęciem jakichkolwiek działań.
 6. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 7. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 8. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
 9. Wszystkie produkty oferowane w sklepie MG Pietrzak są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
 11. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 12. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 13. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.mgpietrzak.com
 14. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 
 15. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 16. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§3 Klienci i rejestracja

 1. Rejestracja w sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. W celu złożenia zamówienia Klient musi założyć Konto klienta.
 2. Rejestracja jest możliwa za pomocą formularza rejestracyjnego, w którym Klient sklepu podaje swoje prawdziwe dane.
 3. Imię
 4. Nazwisko
 5. E-mail
 6. Hasło
 7. Powtórz hasło
 8. Wypełnienie formularza rejestracji skutkuje utworzeniem Konta klienta. Klient ma pełny dostęp do swojego konta. Użytkownik ma prawo do weryfikacji swoich danych, aktualizacji, oraz usunięcia swojego konta zgodnie z RODO w każdym momencie.
 9. Konto klienta jest tworzone na czas nieokreślony.
 10. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 11. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. 
 12. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§4 Zakupy

 1. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez stronę internetową www.mgpietrzak.com
 2. Informacje o produktach prezentowane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do umowy sprzedaży.
 3. Sprzedaż w sklepie internetowym jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Na wszystkie towary oraz usługi jest wystawiany paragon lub Faktura VAT
 5. Ceny widoczne w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
 6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 7. Złożenie zamówienia określa ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 8. Kody promocyjne pozwalają Klientowi, dokonania tańszego zakupu. Kod promocyjny należy wpisać podczas finalizacji zamówienia.
 9. Klient dodaje produkt do (wirtualnego) koszyka. Produkt znajdujący się w koszyku nie wiąże się z rezerwacją danego produktu. W przypadku wyczerpania produktów przed finalizacją zamówienia Sprzedawca zastrzega, że dane zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 10. Po złożeniu zamówienia przez Klienta oraz wyborze dostępnych płatności w sklepie internetowym, Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany adres e-mail podczas składania zamówienia lub e-mail, który jest podany w koncie użytkownika. Potwierdzenie złożenia zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży produktu. 
 11. Prezentowane na stronach sklepu produkty oraz inne formy ich wizualizacji mogą nie oddawać rzeczywistych wielkości i odcieni produktów. Sprzedawca dołożył wszelkich starań aby prezentowane produkty były wyeksponowane, jak najlepiej i oddawały prawdziwe odcienie. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosimy o kontakt ze sklepem.
 12. Realizacja zamówień jest złożonych w sklepie internetowym jest prowadzona od 9.00 do 16.00. (od poniedziałku do piątku).
 13. Dniem wykonania umowy jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

§5 Płatność

 1. Płatności dokonywane przez Klientów są realizowane przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedawca, dla wygody Klientów zawarł umowę lub na podany numer konta Sprzedawcy.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy PayU (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
  2. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
  3. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
 3. W przypadku wyboru płatności internetowych, Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie płatności. Umowa sprzedaży zostajeGdy płatność za produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia zamówienia, zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.
 4. Cena Produktu podana w opisie produktu obejmuje podatek oraz opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy produktów. Koszt transportu jest wskazywany przy finalizacji zamówienia przed dokonaniem płatności.
 5. Nabycie produktu jest dokumentowane wystawieniem paragonu lub wystawieniem faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie droga elektroniczną, na adres email wskazany przez siebie podczas rejestracji, elektronicznych obrazów rozliczenia, w szczególności: Faktury Vat z załącznikami, Faktury korygujące itp.

§6 Dostawa

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Zamówiony towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej lub Paczkomatów InPost. Przesyłki dostarczane są od 9 do 18 w dni robocze, dla przesyłek kurierskich oraz 24/7 dla przesyłek InPost regulamin przewoźnika jest dostępny na stronie mgpietrzak.com oraz na portalu przewoźnika.
 3. Sprzedawca informuje Klientów o kosztach dostawy na mgpietrzak.com w podsumowaniu zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.
 4. Przybliżony czas wysyłki jest podany w podsumowaniu zamówienia obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient nabył wiele produktów o różnym czasie wysyłki zostaną one dostarczone po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych produktów.
 5. Wysyłka na stronie mgpietrzak.com jest aktualnie ograniczona do adresów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. 
 7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie produktu wynikających z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku z podaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwienie dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadamia Klienta o nieudanej próbie dostarczenia produktu.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować świadczenia w całości lub w jego części z uwagi na to, że towar jest niedostępny, nie został dostarczony do Sprzedawcy, bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni w przypadku Klienta, który jest Konsumentem i trzydziestu dni w przypadku Klienta- Przedsiębiorcy od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia. Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona zapłata dokonana przez Klienta – według wyboru i za zgodą Klienta.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020, poz. 287 ze zm.) Klient będący konsumentem lub będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 38a ww. ustawy o prawach konsumenta – który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu dni od dnia otrzymania produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie mgpietrzak.com lub drogą pisemną (wzór formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.) W przypadku, gdy w ramach zamówienia, Klient zamówił więcej niż jeden produkt, odstąpienie może dotyczyć wszystkich lub wybranych przez Klienta produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 3. Zwrot w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, od którego Klient odstąpił powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Koszt odesłania produktu do Sprzedawcy ponosi klient. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej  przez Klienta należności analogicznie do wybranej przez klienta metody płatności.
 4. W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy określonych w niniejszym regulaminie, Sprzedawca odeśle Klientowi produkt na jego koszt. Niezastosowanie się do opisanej procedury przez Klienta, może skutkować opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a co za tym idzie zwrotu środków należnych Klientowi.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach:
  1. określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020, poz. 287 ze zm.), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. gdy zwracany towar zostanie odesłany niekompletny, uszkodzony lub będzie nosił ślady używania inne niż świadczące o wykorzystaniu produkty w celach sprawdzenia;

§8 Reklamacje

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną.
 2. Zapewnienia Sprzedawcy traktuje się na równi z zapewnieniami producenta lub jego przedstawiciela, który wprowadził do obrotu produkt w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 3. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedawcy, w szczególności w przypadku niezgodności produktu z umową bądź wad fizycznych. Produkt jest niezgodny z umową jeżeli w szczególności:
  1. Nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając je w opisie produktu.
  2. Nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy (dodatkowa informacja do produktu), a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
  3. Została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 3  wyłącznie w sytuacji gdy:
  1. Udowodni że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
  2. Wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Klienta;
  3. Treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą
 5. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na tronie internetowej mgpietrzak.com. w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Sprzedawcy..
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko
  2. Email
  3. Numer telefonu
  4. Opisanie transakcji (zamówienia/produktu) której dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację
  5. Paragon lub fakture potwierdzającą sprzedaż produktu.
  6. Konkretne żądanie klienta związane ze składaną reklamacją.
 7. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy wysłać produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu (paragon lub faktura VAT) na adres Zakład Zegarmistrzowski Małgorzata Gawrych-Pietrzak ul Jana III Sobieskiego 22, 33-300 Nowy Sącz.
 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 9. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji zgodny ze swoim życzeniem (drogą elektroniczną bądź pisemnie na adres podany przez niego w drodze rejestracji). W przypadku odrzucenia reklamacji sprzedający o tym klienta podając powody tej decyzji.
 10. Gdy wymiana bądź naprawa produktu okaże się niemożliwa, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.
  W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez sprzedającego zwrotu tego produktu.
 11. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją sprzedaży produktów w ramach sklepu internetowego mgpietrzak.com,
  w tym zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia),
  2. konieczność wykonania umowy usługi na rzecz Klienta,
 4. Podanie Sprzedawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem, bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży bądź świadczenia usługi zegarmistrzowskiej.
 5. Klient ma nieograniczony dostęp do wglądu w dane które podał w procesie rejestracji oraz ma prawo do ich zmiany czy aktualizacji.
 6. Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówień mogą być przekazywane dostawcą usług w celu przetwarzania płatności w sklepie internetowym.
 7. Sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych nieuregulowane w tym regulaminie stosowane są zapisy polityki prywatności, dostępne tutaj.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie czternastu dni przed dniem wejścia ich w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniego regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy względu na siedzibę Sklepu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 5. Użytkownik może kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
  1. Telefon: +48 795 828 848 lub +48 691 381 790
  2. E-mail: sklep@mgpietrzak.com
  3. Poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego adresem kontakt
 6. Pisemnie na adres: Zakład Zegarmistrzowski Małgorzata Gawrych-Pietrzak, ul Jana III Sobieskiego 22, 33-300 Nowy Sącz
 7. Klient może uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku dostępnego w stopce strony dostępnego na mgpietrzak.com
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29 marca 2023 roku.